Måling

Perspektiv

Vi er drevet af at udvikle mennesker. Det stiller krav – ikke kun til målingen, men i høj grad til implementeringen

Hvorfor måling?

Virksomheder har et mål om, at de når deres ønskede resultater. Ofte lader virksomheder sig påvirke af eksterne faktorer, men faktum er, at de eksterne faktorer også påvirker konkurrenterne, og der er ingen umiddelbar mulighed for at ændre på dem til virksomhedens fordel! Derimod har virksomhederne suveræn mulighed for at påvirke og ændre på virksomhedens interne faktorer. De interne faktorer er mange, og for overskuelighedens skyld har vi valgt at samle dem i tre primære områder – ”de tre cirkler”.

Alle 3 er vigtige og indbyrdes afhængige:

  • Strategien og definerede ”must-win-battles”
  • Virksomhedens organisering, struktur og underliggende processer
  • Kulturen – tanker, følelser og handlinger i virksomheden

Målingen er et nøgleværktøj

For at nå virksomhedens resultater, er det afgørende, at alle i organisationen efterlever strategien. Vores strukturer og processer (måden vi gør tingene på), skal understøtte strategien og forstås, værdiopleves og accepteres. Skal vi nå vores resultater skal kulturen være gearet og klar til at efterleve strategien. Med kultur mener vi det, vi tænker, føler og gør – som medarbejdere og som ledere. Vores måling er en helhedsbaseret måling, der giver et nøjagtigt billede af virksomhedens indtjeningsevne. For ledere er målingen et nøgleværktøj til at planlægge og prioritere indsatser til at nå fremtidens mål.

I Intenz handler målinger dermed om at identificere et udgangspunkt for udvikling samt at måle effekten af de indsatser, der gøres i dagligdagen. Man kan sige, at målingen er med til at besvare spørgsmålet:

Er nutidens tanker, følelser og handlinger gode nok til at sikre fremtidens resultater?

Involvering af ledere og medarbejdere

Alt for ofte ender målinger på hylden – ubrugte! Det er ærgerligt, fordi en måling er et effektivt og enkelt lederværktøj. Med enkle værktøjer og motivation til processen medvirker vi til, at lederne og medarbejdere har det rette fokus i arbejdet med målingen – før, under og efter dataindsamlingen. Når vi gennemfører en måling, lægger vi meget vægt på processen omkring målingen – ikke mindst processen med ledelsen er altafgørende for, hvor godt målingen bliver implementeret og skaber værdi. Inden målingen er det essentielt, at lederne har en dyb forståelse for, hvorfor det er vigtigt at måle samt en forståelse for, hvad de kan bruge målingen til. Denne forståelse sikrer vi, er forankret i hver leder. Lederne får også input til, hvad deres rolle er, og hvordan de kan sikre medarbejdernes engagement i processen. Undervejs i målingen følger vi op på lederne og holder dem orienteret om, hvordan deltagelsen er i deres afdeling – dette gøres for at sikre en høj svarprocent.

Bearbejdning af resultatet og forankring

At involvere lederne og medarbejderne i det videre arbejde med at bearbejde resultaterne af målingen er altafgørende for at skabe synlige og varige forandringer. Vi er drevet af at udvikle mennesker. Det stiller krav – ikke kun til målingen, men i høj grad til implementeringen. Vi giver værktøjer til udvikling og motivation af topledelse og mellemledere samt værktøjer, der sikrer forståelse, motivation og færdigheder til at arbejde videre med resultatet total set og på afdelingsniveau. Måleprocesserne følges derfor altid op af tæt dialog med ledere og medarbejdere – oftest med det formål at besvare følgende spørgsmål:

  • I hvilken grad er medarbejderne engageret i virksomheden?
  • I hvor høj grad er der overensstemmelse mellem vores beskrevne kultur (mission, vision, værdier) og den faktiske kultur?
  • Hvordan sikrer vi en kultur, der skaber de bedst mulige resultater?
  • Hvor bør der sættes ind for at sikre den hurtigste og størst mulige effekt?

DEL