Cases

Diabetesforeningen- foreningsidealer og forretningsforståelse

Målet er en helstøbt forening med balance mellem idealer og forretning

Proces: Bestyrelses- og lederudvikling med afsæt i strategiudvikling og -implementering.

Mål – hvad og hvorfor?

Foreninger er en ganske særlig form for organisation, der ofte bliver startet med stor entusiasme baseret på frivillig arbejdskraft med stort fokus på at gøre godt mere end på bundlinje og effektivitet. Balancen er derfor hårfin imellem idealer og forretning, mellem gammeldags foreningsliv og en moderne, veltrimmet organisation, der får mest muligt ud af de frivilliges tid og foreningens økonomi (Münster 2012).

I 2012 valgte Diabetesforeningen derfor at sætte strategisk fokus på at skabe en mere helstøbt forening, der finder den bedste synergi mellem idealer og forretning.

Strategien er klar:

  • Den politiske indflydelse skal fortsætte med uformindsket styrke
  • Foreningen skal fortsat hverve flere medlemmer
  • Kendskabet til foreningen skal øges
  • Sympatien for diabetessagen skal bevares
  • Foreningen skal blive endnu bedre til at spille sammen med deres ca. 1000 frivillige

Kort sagt:

Brandet skal bevare sin position, og foreningens interne virke skal styrkes

Undervejs i strategiprocessen blev det klart for Diabetesforeningen, at der var behov for at løfte strategien på en anderledes måde end tidligere. Strategien skal forankres lokalt og være helt tæt på den enkelte medarbejder og frivillige, så alle tager ejerskab for, at strategien bliver en succes.

Lederne og hovedbestyrelsen spillede derfor en særlig rolle i processen. Fælles ledelses- og bestyrelsesudvikling skulle være løftestang for strategiprocessen og for at sikre de bedst mulige resultater!

 

Målgruppe: Ledere og hovedbestyrelse 

Beskrivelse af forløbet

For at øge den politiske indflydelse, kendskabet til foreningen og sympatien for diabetessagen, er det først og fremmest essentielt, at alle interessenter oplever sammenhæng mellem virksomhedens kommunikation og den virkelighed, der møder dem.

Organisationens adfærd er kort sagt afgørende for deres stærke brand – og dermed strategien.

Først og fremmest handlede det om at finde ud af, hvad der skulle karakterisere adfærden i organisationen. Til det blev foreningens værdier en tydelig rettesnor, og gennem workshops med Lego Serious Play omsatte både hovedbestyrelse og ledergruppe i samarbejde med medarbejderne værdierne til konkrete billeder, fælles fortolkninger og tydelige mål for den daglige ageren.

Alle ledere bidrog med egne perspektiver, og gennem en involverende proces blev ejerskabet for strategien forstærket.

Det intensiverede fokus på strategien gav en erkendelse af, at der desuden var yderligere gevinster at hente ved at styrke samarbejdet i både hovedbestyrelse og ledergruppen.

Spørgsmålet ”Hvordan spiller vi hinanden bedre?” blev således et tema for flere workshops både for Hovedbestyrelsen og ledergruppen.

Tydeligt var det, at des mere foreningen selv tager ansvar for processen, des bedre bliver resultatet. Netop derfor valgte Intenz og Diabetesforeningen at køre tæt parløb på processen.

Workshops med Lego Serious Play havde virket så stærk i ledergruppen og Hovedbestyrelsen, at processen også blev rullet ud i de lokale afdelinger. Klædt på til opgaven, drog Strategi- og HR chefen derfor selv ud i landet for at facilitere de efterfølgende workshops omkring foreningens værdier med Lego Serious Play som redskab

Lederudvikling og strategiimplementering er en fortløbende proces, og derfor arbejder Diabetesforeningen nu med at styrke den interne kommunikation, anvende værdierne i den daglige ledelse og sikre løbende fælles forståelse. Det har bl.a. resulteret i en oplevelse af at være bedre til at respektere hinanden, lytte og medindrage, når det er relevant. Ikke mindst er der skabt en større åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder og baggrunde.

Intenz midler til at nå målet

1. Storytelling via Lego Serious Play

Fælles forståelse af retningen er essentiel for at lykkes med en strategiproces. Lego Serious Play har derfor været et afgørende redskab i perspektiveringen og historiefortællingen omkring strategien og værdierne. At sætte billeder på retning og den adfærd, der skal karakterisere bevægelsen samt skabe visualiserede fremtidsbilleder giver både større lyst til udvikling og sikrer, at bevægelsen sker i fællesskab.

2. Parallelt forløb med hovedbestyrelse og ledergruppe

Forløbene i både hovedbestyrelse og ledergruppe været karakteriseret ved det samme modelapparat og procesdesign. Når begrebsapparatet er det samme både hos medarbejdere, ledere og hovedbestyrelse, skabes der et fælles sprog og en fælles forståelse i organisationen, som smidiggør den interne kommunikation. Det effektiviserer strategiprocessen og skaber varige resultater.

3. WHAT, WHY, HOW – kommunikér strategiens perspektiver

Når strategier skal implementeres, er det afgørende, at organisationen både ved, hvad der skal ske (WHAT), kan se meningen med processen (WHY) og ved, hvad de skal gøre for at bidrage bedst muligt (HOW). Læs mere om værktøjet WHAT, WHY, HOW her. Når organisationens oplevelse af de tre elementer er meningsfuld, sikrer det større tilslutning til forandringen. Større tilslutning betyder flere indsatser, større vilje og dermed bedre resultater – til gavn og glæde for alle.

Resultater:

I dag oplever diabetesforeningen flere resultater:

  • Strukturerede og konkrete input til fortolkninger af værdierne, som ledergruppen har brugt i tilpasning af strategien fremover
  • Glade og motiverede medarbejdere
  • Udstrakt forståelse for nødvendige indsatser i krydsfeltet mellem strategi, kultur, forretning samt forening

DEL

Ønsker du at vide mere

Elsebeth er konsulent i Intenz og har siden 2011 arbejdet med bl.a salgs-, kultur- og ledelsesudvikling. Hun er desuden certificeret i DISC personprofiler og tilbyder individuel coaching og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.

Elsebeth Wegeberg – konsulent
Tlf. +45 22 12 22 53
E-mail ewc@intenz.com