Analyse: Sådan skaber vi indsigter, der fører til forandringer

Picture of Camilla Visted Andersen

Camilla Visted Andersen

Analyse. Ordet kan måske næsten føre dig tilbage til din skoletid — men det er afgørende, når vi sammen vil fra A til B. At analysere, undersøge og udfolde et bestemt emne ved hjælp af analytiske metoder.

Når vi gennemfører vores analyser, er det med et grundlæggende formål: At opnå en dyb forståelse af et specifikt emne. Forståelsen er det helt centrale.

Vi vil lære jeres organisation at kende. Forstå jeres udfordringer. Nå helt ind til kernen, så vi sammen opnår den dybe forståelse. Det er omdrejningspunktet i analyseprocessen.

Den dybe forståelse giver nye perspektiver på konkrete udfordringer. Den hjælper os til sammen at identificere underliggende problematikker og skabe sammenhænge. Alt dette er afgørende, når vi senere i processen skal udvikle løsninger, optimeringer og forandringer.

Vi tilpasser altid analyseprocessen til netop den organisation og udfordring, vi arbejder med. Vores tilgang afhænger af, hvordan vi skal hjælpe jer. På den måde får vi det bedste indblik i jeres organisation, udfordring og de faktorer, der påvirker jer. Hver eneste gang.

Hvordan arbejder vi med analyser?

Når vi analyserer, bruger vi forskellige tilgange. I vores værktøjskasse har vi både kvantitative og kvalitative tilgange, som altid udvælges omhyggeligt ud fra den specifikke udfordring.

Med en kvantitativ tilgang kan større mængder data undersøges samtidigt — ofte gennem spørgeskemaundersøgelser. Disse undersøgelser udgør en værdifuld kilde til viden i vores analyser, fordi vi har mulighed for at stille de samme spørgsmål til rigtig mange medarbejdere. Og få overblik over deres svar. Det giver os adgang til bred viden, som vi kan koge ned til virkelig værdifulde indsigter.

Vi kan eksempelvis udføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger alle jeres medarbejdere om kulturen — dvs. tanker, følelser og adfærd — i organisationen.

I modsætning giver den kvalitative tilgang os mulighed for at dykke dybere. Her gennemfører vi ofte interviews med få, udvalgte personer. Dette giver os en dyb indsigt i udvalgte områder, og vi kan udforske de emner, der er relevante for jeres udfordring.

Vi kan eksempelvis udføre interviews med udvalgte medarbejdere, hvor vi stiller spørgsmål om kulturen i organisationen.

I mange tilfælde kombinerer vi den kvantitative og den kvalitative tilgang. På den måde får vi bred viden, som vi kan gå i dybden med i interviews efterfølgende. Dette tilpasses naturligvis efter, hvad analysen skal bidrage med ud fra de konkrete udfordringer.

Men hvorfor er analyser så vigtige?

Når vi sammen skal løse jeres udfordring, starter vi altid med at foretage en detaljeret analyse af jeres organisation. Faktisk er analyse en nødvendig forudsætning, der gør os i stand til at give jer konkrete anbefalinger, som kan hjælpe jer i mål med jeres forandring.

Men hvorfor er analyseprocessen så vigtig? Det er der flere grunde til:

1. Vi får fakta, vi kan tage udgangspunkt i, når vi skal skabe udviklingen. Og det er afgørende. For vi bygger ikke forandringer på antagelser og fornemmelser. Vi bygger forandringer på reelle fakta.

2. Fakta åbner op for en bedre dialog. Når vi præsenterer analysens resultater sort-på-hvidt, er det nemmere for alle at forstå den faktiske situation. Det er vigtigt, fordi mennesker ofte skaber deres egen opfattelse af situationen. En opfattelse, der kan afvige en del fra virkeligheden.

3. Med et faktabaseret udgangspunkt bliver det muligt for os at måle udviklingen over tid og konstatere fremgang. Fejring af succeserne skaber positiv energi og styrker troen på forandringsprocessen i hele organisationen.

4. Gennem kvalitative analyser som for eksempel interviews kan vi dykke dybere ned og få helt konkrete og personlige inputs på den givne situation. Det giver værdifulde indsigter, hvor fokus ikke kun er på fakta.

På den måde er analysen et dialogværktøj, der hjælper os til at få et klart billede af organisationens situation, skabe intern forståelse og udvælge de vigtigste områder, der støtter op om jeres strategi og kultur.

Analysen fører altså ikke til to røde streger under et resultat. Men den bidrager med perspektiver, der danner grundlaget for den videre proces — og giver vigtig fremdrift.

Indblik i de forskellige analyser i vores værktøjskasse

Efter al den snak om analyser, er du nok lidt nysgerrig på, hvilke analyser vi helt konkret anvender, ikke?

Ikke to processer er helt ens. Hver eneste organisation er unik. Hver eneste udfordring er unik. Derfor tilpasser vi både vores tilgang og bruger forskellige analysemetoder for at opnå den bedste forståelse af netop jeres organisation og den udfordring, I står overfor, så vi kan føre jer i mål.

Valget af metode afhænger af jeres situation og jeres udfordring. Vores værktøjskasse er velfunderet og indeholder en række forskellige analysemetoder. Metoder, der gennemtestede og og afprøvede, og som vi tager baserer vores arbejde på, når vi skal opnå forståelse og give jer skubbet videre.

Asset 28

Vi arbejder blandt andet med følgende analysemetoder:

Kulturmåling

Det er ikke kun vigtigt at have en vision for organisationens kultur. Det er lige så vigtigt at have et klart billede af den nuværende kultur. En dyb forståelse for den aktuelle kultur hjælper med os med at identificere, hvilke skridt der skal tages for, at vi når vores ønskede mål.

Kulturmåling er et vigtigt analyseværktøj, når vi ønsker at ændre kultur. At skabe forandringer. Det er et værktøj, der giver os overblik over, hvilke områder i kulturen der skal prioriteres. Samtidig får medarbejderne mulighed for at bidrage til en stærkere kultur i organisationen.

Analysen omfatter både kulturen på de forretningsmæssige områder og de menneskeorienterede områder samt kernen bestående af eksempelvis mission, vision og værdier – noget, der beskriver jeres formål, drømmemål og adfærd.

Hvordan lever kulturen i disse områder — og hvordan bliver kulturen efterlevet?

En kulturmåling fortæller os, om I har den nødvendige kultur og adfærd for at realisere jeres mål. Den giver også en retning for, hvor vi bør sætte ind for at opnå succes.

Sådan gennemfører vi analysen

En kulturmåling udføres gennem et spørgeskema, der typisk besvares af alle i organisationen. Det tager cirka 15 minutter. Når svarene er indsamlet, får ledelsen indsigt i resultaterne, og vi udvikler en rapport med konklusioner.

Samlet giver det os et klart billede af, hvordan kulturen lever i dag. Et billede vi deler med resten af organisationen for at engagere alle i forandringsprocessen.

I en kulturmåling er det afgørende at inkludere hele organisationen, for lederne kan ikke alene drive en kulturforandring. Det er ikke muligt. En sådan forandring kræver involvering og ejerskab fra alle medarbejdere.

High Performance Team-måling

Et “High Performance Team” er et team, der arbejder effektivt sammen for at nå fælles mål og skabe ekstraordinære resultater. Det, vi drømmer om. En HPT-måling fokuserer netop på at vurdere et team ud fra de parametre, der kendetegner de mest succesfulde teams.

Gennem en HPT-måling undersøger vi teamets præstation, samarbejde, effektivitet og evne til at opnå fremragende resultater. Det er en stærk metode til at identificere, hvor godt et team arbejder i forhold til fastlagte mål. Det giver os et overblik over, hvilke områder og indsatser der bør prioriteres for at optimere teamet.

Formålet med en HPT-måling er at opnå forståelse af teamets styrker og udfordringer. HPT-måling giver også et afgørende nutidsbillede af teamets udgangspunkt, når I starter rejsen mod at blive et “High Performance Team”.

HPT-måling er relevant for ethvert team, der ønsker at blive stærkere og mere sammenhængende. Det kan være lederteams såvel som teams på andre niveauer i organisationen.

Sådan gennemfører vi analysen

I en HPT-måling måler vi ud fra en række parametre, der er særligt relevante for stærke teams. Ud fra disse parametre vurderer vi, hvor godt teamet performer. En vurdering, der gør det muligt for os at definere indsatsområder, aftale handlingsplaner og skabe dialog.

Vi gennemfører HPT-målingen som et spørgeskema, der skal udfyldes af alle i teamet. Det tager cirka 15 minutter. Når svarene er indsamlet, gennemgår hele teamet resultaterne, og vi udvikler en samlet rapport om adfærden i teamet i dag.

 præsenterer rapporten for hele teamet. Vigtigheden af at præsentere rapporten skal ikke undervurderes, for på den måde skaber vi involvering i processen. En forandring af et team kan nemlig kun ske i fællesskab — og kun når hele teamet føler ejerskab.

Pulsmåling

Pulsmåling er som et øjebliksbillede af en organisation. Hvordan går det lige nu?

Målingen giver os mulighed for med få spørgsmål at vurdere, om vi “holder kursen” eller om der er behov for at justere i nogle områder af organisationen. 

Pulsmålingen er med til at styrke jeres proces, fordi I hele tiden er up to date med, hvordan I som team udvikler jer. I får det hele sort på hvidt: Hvilken fremgang kan vi fejre? Hvor skal vores fokus være fremadrettet? Og det gælder både kompetence-, motivations- og adfærdsmæssigt. Det er en let “spiselig” survey med få spørgsmål, der netop er skræddersyet til de fokusområder, der er kritiske for, at I når jeres strategiske mål. Pulsmålingen er relevant både i processer med hele organisationen, men også processer i de enkelte teams.

Selve målingen består oftest af mange “vi”-spørgsmål og -udsagn, der har fokus på at vurdere de holdninger, tanker, kompetencer og adfærd den adfærd, I har på udvalgte områder.

På den måde “sporer” vi hele tiden udviklingen i kulturen. Og det er netop en ændring i kulturen, der skal sikre, at I når i mål. Derfor tager vi løbende pulsen på, hvordan I udvikler jer sammen.

Sådan gennemfører vi analysen

En pulsmåling gennemføres som et forholdsvis lille spørgeskema med udsagn, der belyser de fokusområder, vi ønsker at undersøge. Typisk drejer det sig om 2 – 4 fokusområder, der er udvalgt som del af en strategisk udviklingsproces.

Når vi arbejder med pulsmåling, er det afgørende, at målingerne foretages løbende. Gerne månedligt. Det giver os mulighed for at følge udviklingen over tid og foretage justeringer for at opretholde en optimal proces gennem hele forløbet.

Adfærdsmåling

Adfærd er nøgleordet i vores arbejde med organisationer. Af den simple grund at adfærd er det, der rykker jeres forretning. Gennem adfærd omsætter I den gode strategi til konkrete resultater og når i mål. Derfor er adfærd så afgørende.

Men hvilken adfærd kræver det, hvis I vil nå disse mål? Og hvordan får I den adfærd integreret i hele organisationen? Det er det, vi fokuserer på i en adfærdsmåling.

Adfærdsmåling er en essentiel analyse, når det er forretningskritisk for jer at ændre jeres adfærd – ex måden at sælge på, nye måder at lede på o.l. Vi designer analysen til at omhandle den ønskede adfærd. Med analysen får I indblik i, hvor meget eller lidt af den adfærd, der er til stede i dag, og så følger vi løbende udviklingen. I dialog med ledergruppen vurderer vi de indsatser, der løbende skal til for at skabe eller ændre adfærden.  

Vi giver konkrete anbefalinger ud fra analysen, der fremmer jeres ønskede adfærdsændring og øger engagementet.   

Modsat Pulsmålingen, der måler teamet, tager adfærdsmålingen udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Det sikrer nemlig, at lederen i 1 – 1 dialoger kan hjælpe sine medarbejdere med at nå i mål med den ønskede adfærd

Indsigt i adfærden danner et nødvendigt udgangspunkt for, at lederen i dialog med sine medarbejdere kan identificere, hvad der ligger til grund for den manglende adfærdsændring og herefter udvikle effektive strategier og tiltag.

Sådan gennemfører vi analysen

Adfærdsmålingen bliver bygget op som en survey med få spørgsmål, der fanger den adfærd, der er kritisk for jer at ændre. Måden at spørge på er bygget op omkring Critical Incident-metoden, hvor den enkelte medarbejder skal tænke tilbage og vurdere sin egen adfærd i specifikke situationer. Metodisk giver det et konkret billede af, hvordan adfærden reelt er i jeres organisation

Det gode ved adfærdsmålingen er, at den løbende – hver 3 – 6 uge – giver et indblik i, hvordan adfærden udvikler sig i organisationen. Et indblik, der er nødvendigt, når vi ønsker at skabe varige adfærdsændringer og hele tiden sikre, at vi er på rette vej.  

Med udgangspunkt i adfærdsmålingens resultater designer vi en forandringsproces til at fremme den positive, ønskede adfærd og reducere den uønskede adfærd i jeres organisation. Vi præsenterer en plan til at tilpasse kulturen og skabe den adfærdsændring, der skal hjælpe jer i mål.

Business Partner-analyse

Der er et stadigt stigende krav til stabsfunktioner — de dele af organisationen, der hjælper andre områder. De skal ikke kun være gode samarbejdspartnere men også tænke strategisk og forstå, hvad der er på spil i den enkelte “kundes” afdeling/forretning.

Vi ved, at medarbejderes engagementet stiger, når de føler, de gør en reel forskel for organisationen. Derfor er det afgørende at være en strategisk samarbejdspartner. Det giver medarbejderne mulighed for at gøre en positiv forskel, der har direkte indvirkning på de overordnede mål.

Rejsen fra blot at udføre ydelser eller services til at være en strategisk samarbejdspartner kan dog være lidt udfordrende. Det handler ikke kun om en titel. Det handler om adfærd og mindset — og hvordan lederen faciliterer denne udviklingsrejse mod at blive en afgørende vigtig samarbejdspartner.

At arbejde med at blive en værdiskabende samarbejdspartner handler både om at blive klogere på ens egen rolle og på, hvordan dem, man samarbejder med, ser en. Hvad tænker de, og hvordan kan man ændre opfattelsen? Det er udgangspunktet for Business Partner-analysen.

En Business Partner-analyse er relevant i de afdelinger i organisationen, der støtter andre dele af organisationen. De afdelinger, hvor målet er at blive en stærk samarbejdspartner for resten af organisationen. 

Sådan gennemfører vi analysen

En Business Partner-analyse starter med en kvalitativ tilgang, hvor vi interviewer udvalgte fra andre afdelinger – en slags intern kundeanalyse . Formålet med interviewene er få indblik i deres syn på jeres arbejde, hvordan I støtter deres forretningsmål, og hvad der kan forbedres.

Når disse interviews er gennemført, designer vi en proces til at styrke jeres samarbejdsevne. Det fører til konkrete anbefalinger om adfærd, der vil udvikle jeres samarbejde i den ønskede retning.

Gennem workshops og adfærdsmålinger sikrer vi fokus og forankring af den nødvendige udvikling. Det styrker jeres rolle som en strategisk og værdifuld samarbejdspartner for resten af organisationen. 

Kunderejseanalyse

At forstå kunderejsen er afgørende, når man arbejder med salg. Derfor er kunderejseanalysen et vigtigt værktøj til at blive klogere på kunderne og deres interaktion med jeres organisation i jagten på at skabe bedre kundeoplevelser.

Tænk på det som en nøgle til at optimere jeres salgstilgang — og rent faktisk tilpasse den efter jeres kunders adfærd og ønsker.

Det starter med at forstå kunderne. Hvad de ønsker, hvordan de reagerer, og hvordan de oplever jeres tiltag. Samtidig kortlægger vi jeres salgsaktiviteter og de touch points, hvor jeres kunder og jeres organisation krydser veje. Det er omdrejningspunktet i en kunderejseanalyse.

Vi analyserer kunderejsen af flere grunde: For det første vil vi forstå den nuværende salgssituation. Men det handler også om at forstå, hvordan den nuværende salgstilgang stemmer overens med jeres kunders købsadfærd og jeres strategi.

Med det fundament på plads kan vi arbejde på at skabe alignment mellem kundernes adfærd og jeres salgsindsats. Resultatet? Den ultimative kundeoplevelse, der løfter salget.

Sådan gennemfører vi analysen

Kunderejseanalyse udføres gennem interviews, observationer og analyser af jeres salgsmaterialer. Alt fra oplæg og tilbud til kundeplaner og præsentationer, afhængig af hvad der er relevant for jer.

Vi bygger altid kunderejseanalysen på undersøgelser af klassiske salgsprocesser, men vi graver også dybere i udvalgte områder. Områder, der er særlige for jer. Sammen med jer vælger vi de rette personer til vores interviews. Ofte ud fra kriterier som anciennitet i organisationen, segment og performance   .

Efter kunderejseanalysen samler vi resultaterne i en rapport med overordnede findings, citater og kort beskrivelse af de forskellige faser af jeres salgsproces. Analysen skaber et klart billede af udviklingsmuligheder baseret på jeres nuværende salgsproces, performance og kundeoplevelser.

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?